Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona: 1. 1. 2014

Díl 3 Vlastnictví

Oddíl 1 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

 

Omezení vlastnického práva

§ 1013

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

=================================================================

Vlastník nemovitosti je, obecně řečeno, oprávněn při svém užívání nemovitosti si počínat tak, že účinky jeho jednání (hluk, světlo, kouř apod.) se neprojeví i na sousední nemovitosti. Vždy je však povinen zdržet se takového jednání (spočívajícího ve vnikání hluku, vibrací, kouře, aj.), pokud by přesahovalo míru přiměřenou poměrům a podstatně omezovalo obvyklé užívání pozemku souseda.

Hovoříme o tzv. imisích, tedy o zásahu do sousedova užívání nemovitosti vnikáním různých látek či zvuku ze sousedního pozemku (bytu) na pozemek (byt) sousedního vlastníka.  

Jak se proti takovému jednání souseda bránit?

Negatorní žaloba (sousedská žaloba)

Negatorní žalobou se žalobce domáhá zdržení se zásahu do vlastnického práva. Ochrany se lze dovolat nejen když neoprávněné rušení trvá, ale i tehdy, když neoprávněné rušení přestalo a hrozí nebezpečí jeho opakování v budoucnu.

Možnost podat žalobu mají jak samotní vlastníci, tak také obtěžovaní nájemci pozemku, domu nebo bytu.

Nejlepším řešením bude vždy bezpochyby dohoda se sousedem, která nejenže ušetří spoustu peněz, a času, ale je i procesně nejjednodušší. Pokud se ale jedná o prostředky právní, je nejlepším způsobem obrany podání negatorní žaloby